Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

שי פורסטנברג

חייל ומתרגם, תרגומיו הופיעו בכתבי עת שונים.

הטיפולוגיה של הספרות העברית

מאיה ערד | מקום אחר ועיר זרה – מהדורת עשרים שנה | חרגול, 2023 | 200 עמודים

המלצת שבוע הספר – שי פורסטנברג

איתי מרינברג־מיליקובסקי | מילים שקולות – צעדים ראשונים במחקר הספרות החישובי | למדא – האוניברסיטה הפתוחה, 2022 | 387 עמודים