Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ליה שרביט

תלמידת תואר שני במחלקה לספרות עברית ובבית הספר לקיימות באוניברסיטת בן גוריון, ושותפה במעבדה הספרותית למדעי הרוח הדיגיטליים. מחקרה עוסק בייצוגים של המשבר האקולוגי בספרות העברית העכשווית.