Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דניאל בהר

מרצה בחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים. תחום מחקרו הוא הספרות הערבית המודרנית בהקשרה התרבותי והפוליטי ובזיקה לספרות העולם. פרסומיו עוסקים בהתפתחות השירה המודרנית בסוריה, באינטרטקסטואליות בשירה הערבית, בתרגומי שירה לערבית ובקליטתם של זרמי ספרות בינלאומיים בסוריה ובעולם הערבי. דניאל מתרגם שירה ערבית לאנגלית ולעברית. תרגומיו הופיעו ב"קשת החדשה", "מטעם", "הליקון", "ArabLit Quarterly" ו־""Michigan Quarterly Review.