Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

דניאל בהר

מרצה בחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים. תחום מחקרו הוא הספרות הערבית המודרנית בהקשרה התרבותי והפוליטי ובזיקה לספרות העולם. פרסומיו עוסקים בהתפתחות השירה המודרנית בסוריה, באינטרטקסטואליות בשירה הערבית, בתרגומי שירה לערבית ובקליטתם של זרמי ספרות בינלאומיים בסוריה ובעולם הערבי. דניאל מתרגם שירה ערבית לאנגלית ולעברית. תרגומיו הופיעו ב"קשת החדשה", "מטעם", "הליקון", "ArabLit Quarterly" ו־""Michigan Quarterly Review.

 

שדים באים בעקבות העוני

פאדל אלעזאווי | אחרון המלאכים | מערבית: עידן בריר | פרדס, 2022 | 330 עמודים