Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! ספטמבר 2023

מעלה

כתב עת לביקורת ספרות

אסף רוט

דוקטורנט בתוכנית לספרות השוואתית באוניברסיטת פנסילבניה. ספרו בוסר ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשנת 2017 וזכה בפרס משרד התרבות לספרי ביכורים.

ומה אם פשוט נבטל את המפלגות? סימון וייל נגד התנועות הפוליטיות והחשיבה הסקטוריאלית

סימון וייל | הערה על ביטולן הכללי של המפלגות הפוליטיות | אחרית דבר: צ'סלב מילוש | בלימה, 2021 | 74 עמודים

נגד הזרם: המהלך הקווירי של ז'וריס־קרל הויסמנס

ז'וריס־קרל הויסמנס | עם הזרם | מצרפתית: בני ציפר | הוצאת תשע נשמות, 2021 | 104 עמודים

"האם צריך כאן איזה שיר, ועוד ביידיש?": על תרגום היהודית לישראלית

זר שלגים: מבחר משירת היידיש | מיידיש: בני מר | אפרסמון והו!, סדרת "ה־21", 2021 | 258 עמודים

Handle with Care – קריאה ב"בן המקום" מאת חיים הזז

חיים הזז | בן המקום | הוצאת בלימה, 2020 | 133 עמ'