Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בשבח הארוס

התמזל מזלו של דוד פרישמן, שכתב את דבר ביקורתו על המשוררים, הסופרים והמבקרים העבריים לפני כמעט מאה שנים, ולא נחשף לפייסבוק של ימינו – זה המשפיע מטובו המלייק והמלקלק על תרבות הביקורת כולה. שם כנראה היו מעלים אותו על מוקד, מלינים על "זירת גלדיאטורים" ועל "האלימות שפושה במעשה הביקורת". אבל אי־אז, בספרו שבעה מכתבים חדשים […]