Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הלימה

ספר יכול להיות דומה לבית יש לו חזית (עטיפה), חצר אחורית (גב), מסדרון כניסה (שערים פנימיים) וחלל פנימי (עמודי הסדר) כשעובדים על עיצוב ספר שלם, אפשר לייצר מערכת יחסים מורכבת בין העטיפה לחדר הכניסה, בין החזית לגב, לייצר שפה טיפוגרפית אחידה שנמשכת מהעטיפה עד לחדרי הבית, עמודי הסדר. וככה לבנות שפה חזותית קוהרנטית שמותאמת בדיוק […]