Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! מרץ 2024

דלות ושירה

מוזר לי לכתוב טקסט מסאי על דבר שאינו מסאי כלל. כל הכתוב פה הכרח שיהיה פרדוקסלי. יש כמיהה חריפה להבהיר משהו בתהום הקיומיות הדלה הזו – של השירה, תהום גבוהה וכמיהת ראשית. אבל הנכתב פה לא יבהיר אלא רק – אולי – יגרום להעביר היבט זוויתי דל בחוויית־תחושת דלות זו. כלומר, אי־הבהירות הגמורה היא מעשה […]