Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

״המזל הוא לפעמים שותף מופלא לפשע״

האם הגורל מתחיל במקום שבחירתו של האדם מסתיימת? בספרו “החכמה והגורל״, מוריס מטרלינק מציג שני מודלים להתייחסות האדם לגורל. חפץ הנסחף בזרם הנהר מסמל את ההיכנעות הטוטאלית של האדם לגורל ואילו האי, אשר הגלים שוטפים אותו ואז נסוגים, מסמל את יכולת האדם לשאת ולתת עימו. האי כ״נקודה קבועה״ בחלל משקף את ה״חלק הרוחני״ ה״כל יכול״ […]