Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"ואיך נעבור, ללא הגשר?"

חוה. הקול המיוחד. קצת צרוד, קצת מאומץ, טעון בדחיפות – אישית, רגשית, תרבותית. זה הצליל הנלווה מיד. קול חי ומהדהד. בשירים. כה רבים. מורכבי צורה ופשוטים, שזורים במקורות, ובוקעים ממקור תהומי ואישי.