Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חדש! דצמבר 2023

כי צריך לשטוף הכל

צמתה שחורה וארוכה, ״כמו שריף מקומי״ פוסעת בעיירה דמותה של החזאית, גיבורת הספר החדש של תמר וייס גבאי, החזאית: נובלה בשלושה חלקים. אנשי העיירה האנונימית שבמרכז היצירה עסוקים לא באקלים, אלא במזג האוויר: בקטנוניות של הלחות והאובך. אבל אט־אט חרדת שטפון מתחילה לרחף בשמי העיירה. החזאית היא שאמורה למנוע את המבול הבא, או לכל הפחות […]