Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בקצה השיר ישן איש

השיר "אחרי שנקרע" המקדים את שירי הספר אל העיר קינה, ומופיע על הכריכה האחורית הוא מעין שיר מוטו המחזק את ההבנה המתקבלת עם שם הספר – מדובר בספר העוסק ב"אחרי מות". השיר נפתח במילים "ומה על זו שלא הצליחה / לעבור, שנאלמה מול קירות המים והמרכבות / וכובד הלב והכשלון", ומסתיים בשורות: "זו ששמלותיה נפרשו […]