Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שום דבר אינו סתמי

בדברים הבאים אין כוונתי להגדיר מהי שירה, אלא לתאר איך אני משתמש במילה הזאת. במילה ״שירה״ אני מתכוון גם לטקסטים, אבל בעיקר ליחס מסוים לעולם, לדרך חיים מסוימת. היחס הזה יכול לבוא לידי ביטוי בשירים כתובים, אך לא תמיד הוא מתגשם בטקסט כתוב; חשובה יותר מהכתיבה היא הנוכחות הפשוטה, ההסתכלות והקשב היומיומיים. אמר הרולד שימל: […]