Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בִּמקום בַּמולדת אוחזת אני בגלגולֵי עולם

בשנת 1940 הגיעה נלי זק"ש מגרמניה, מולדתה, לסטוקהולם לאחר שנמלטה בעור שיניה מן ההשמדה. מלוּוה באִימה הקשישה, מצאה את עצמה בגיל חמישים בארץ זרה, עקורה מלשון ומבית, ניצולה מקטסטרופה שאת היקפה וממדיה איש לא שיער אז. מתוך האלם שיפיל עליה האסון, תחצוב בעשורים שאחרי המלחמה את שירתה החדשה. תהילים של לילה – מבחר חדש משירתה […]